Mindconnects integritetspolicy

1. Allmänt

Mindconnect AB, org. nr. 556845-0810, (”Mindconnect”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi värnar om våra kunders och användares integritet och säkerställer att personuppgifter vid användning av våra applikationer och tjänster behandlas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Denna integritetspolicy gäller dig som är privatperson och avser din avtalsrelation med Mindconnect.

Denna integritetspolicy gäller för samtliga applikationer och tjänster som Mindconnect tillhandahåller (”Tjänsterna”), bland annat de Tjänster som tillhandahålls via Google Play (Android) och App Store (iOS). Genom att använda Tjänsterna godkänner du denna integritetspolicy. För de ytterligare avtalsvillkor som är tillämpliga mellan dig och Mindconnect, se Slutanvändaravtalet som finns tillgängligt på Mindconnects webbplats https://mindconnect.se/.

2. Personuppgiftsansvarig

Mindconnect AB, org. nr. 556845-0810, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter avseende Tjänsterna.

3. Personuppgifter som samlas in och lagras

Mindconnect kan komma att samla in och lagra följande information:

Registreringsuppgifter

När du registrerar dig för eller använder någon av Tjänsterna kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land.

Användningsdata

När du använder Tjänsterna kan vi komma att samla in information om hur Tjänsterna används. Information som insamlas kan innefatta bland annat:

 1. Uppgifter om de sökningar som användaren utför i Tjänsterna och tidpunkterna för dessa.
 2. Tekniska data om användaren, vilket kan innefatta t.ex. URL-information, cookie-data, IP-adress, de typer av enheter som används för att få tillgång till eller ansluta till Tjänsterna, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Tjänsternas version.
 3. Rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).

Platsdata

Mindconnect önskar samla in användares platsdata över tid och koppla denna data till Tjänsternas trafikmodell. Du ger härmed ditt samtycke till att Mindconnect samlar in och/eller använder den specifika platsen för din mobila enhet (genom att använda t.ex. WiFi eller GPS). Mindconnect saknar dock intresse av att koppla platsdata till specifika individer. GPS-data sparas därför inte hänförlig till en individ, utan varje körning ges ett anonymt ID. Ditt samtycke till att Mindconnect samlar in din platsdata kan när som helst återkallas.

Betalningsinformation

Om du registrerar dig eller på annat sätt använder Mindconnects Tjänster kan din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla betalning för Tjänsterna komma att samlas in och lagras av Mindconnect och/eller de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information, såsom ditt postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, vilka alla är nödvändiga för att tillhandahålla betalningstjänsten.

4. Hur länge sparar Mindconnect uppgifterna?

Dina personuppgifter sparas av Mindconnect endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (se vidare nedan under punkt 5 ”Syftet med personuppgiftsbehandlingen”). Mindconnect kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

5. Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Mindconnect behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Mindconnect personuppgifter i syfte att:

 1. Tillhandahålla och förbättra din upplevelse av Tjänsterna.
 2. Säkerställa Tjänsternas tekniska funktionalitet.
 3. Utveckla Tjänsterna.
 4. Analysera din användning av Tjänsterna.
 5. Kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsterna.
 6. Kommunicera med dig för marknadsförings- och reklamsyften.
 7. Behandla din betalning för Tjänsterna.
 8. Säkerställa efterlevnad av denna integritetspolicy.

6. Metadata

Vid användning av Tjänsterna framkommer så kallad ”metadata”. Metadata är data som tillhandahåller information om och beskriver annan data. Mindconnect arbetar för att all metadata som samlas in från Tjänsterna ska anonymiseras och vara omöjlig att härleda till en enskild individ.

7. Utlämning av personuppgifterna

Mindconnect kan komma att lämna ut personuppgifteruppgifter och metadata till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att tillhandahålla Tjänsterna.

Mindconnect kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Mindconnects räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt, krävs enligt gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Mindconnect rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Säkerhet

Webbplatser och databaser som ägs och kontrolleras av Mindconnect har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda personuppgifter och metadata som kommer under Mindconnects kontroll. Mindconnect vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

9. Disclaimer

Tjänsterna kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Mindconnect ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

10. Integritetspolicyns innehåll

Denna integritetspolicy tillhandahålls i dess helhet bland annat på Mindconnects webbplats https://mindconnect.se/.

Vid förändringar av integritetspolicyns innehåll kommer du att meddelas om förändringen på lämpligt sätt.

11. Mindconnects kontaktuppgifter

För alla frågor rörande Mindconnects hantering av dina personuppgifter, inklusive frågor om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, kontakta oss på vår e-postadress info@mindconnect.se eller på den postadress som anges under punkt 2 ovan.