Mindconnects slutanvändaravtal

1. Allmänt

Mindconnect AB, org. nr. 556845-0810, (”Mindconnect”) tillhandahåller digitala applikationer och tjänster bland annat via Google Play (Android) och App Store (iOS). Samtliga applikationer och tjänster som Mindconnect tillhandahåller benämns fortsättningsvis ”Tjänsterna”.

Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Tjänsterna ingår du som privatperson och kund (”Kunden”) ett bindande avtal med Mindconnect. Avtalsvillkoren som gäller för din användning av Tjänsterna framgår av detta slutanvändaravtal (detta ”Avtal”).

2. Nyttjanderätt

Tjänsterna och allt innehåll i Tjänsterna tillhör Mindconnect. Mindconnect upplåter genom detta Avtal till Kunden en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Tjänsterna levereras genom hänvisning till en nedladdningsbar länk och installeras av Kunden på dennes enhet. Mindconnect kan när som helst återkalla licensen att använda Tjänsterna.

Tjänsterna och allt innehåll i Tjänsterna licensieras till Kunden. Kunden är införstådd med att äganderätten samt upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Tjänsterna samt till dokumentation och övrigt material tillkommer Mindconnect eller tredje part, och att rättigheterna inte i något avseende övergår till Kunden genom detta Avtal.

Kunden får inte, vare sig helt eller delvis, kopiera, ändra eller bearbeta Tjänsterna annat än på det sätt som Tjänsterna är avsedda för.

Kunden får heller inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt göra Tjänsterna tillgängliga för tredje man. Kunden får inte på något sätt vidta åtgärd eller använda Tjänsterna på ett sätt varigenom Kunden försöker att extrahera, skapa eller återanvända någon del av data, källkod eller annat innehåll som tillhandahålls av, inom eller genom Tjänsterna, inklusive ”bulk-nedladdningar” eller flöden av kartdata eller bilder, eller skapandet av databaser baserade på resultat från Tjänsterna. Kunden är införstådd med att varje försök att vidta sådana åtgärder kommer att föranleda rättsliga åtgärder från Mindconnect.

Kunden är införstådd med att Kunden inte heller genom t.ex. ”reverse engineering”, dekompilering eller annat liknande förfarande, får försöka komma åt källkod till Tjänsterna.

3. Förändring, support och uppdatering av Tjänsterna

Mindconnect uppdaterar regelbundet Tjänsterna. Kunden informeras om nya uppdateringar på lämpligt sätt. Kunden kan alltid inhämta information om nya uppdateringar och förändringar via uppdateringsloggen för de individuella tjänsterna på Google Play och Apple Store. Kunden ansvarar för bibehållen kompatibilitet med hårdvara, operativsystem, anpassningar och annan mjukvara.

4. Personuppgifter

Mindconnect kan komma att samla in och/eller lagra personuppgifter genom Kundens användande av Tjänsterna. För mer information om sådan hantering, se vår Integritetspolicy som finns tillgänglig på vår webbplats http://mindconnect.se/.

5. Garanti och ansvarsbegränsning

Mindconnect garanterar att Tjänsterna väsentligen uppfyller programspecifikationer eller annat produktmaterial, men inte att de är helt fria från programfel. Kunden är införstådd med att sådan frihet från programfel inte kan garanteras och att Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick”. Mindconnect lämnar inte några övriga garantier. Mindconnect lämnar inte heller några garantier avseende och tar inte något ansvar för produkt eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av en tredje part i eller via Tjänsterna eller någon länkad webbplats.

Kunden kan inte rikta några anspråk mot Mindconnect med anledning av Tjänsternas funktion eller fel i Tjänsterna, eller i dess dokumentation. I tillåten utsträckning enligt tillämplig lag accepterar Kunden att om Kunden har problem med eller är missnöjd med Tjänsterna är Kundens rättigheter begränsade till att avinstallera all programvara relaterad till Tjänsterna och att sluta använda Tjänsterna.

Mindconnect ansvarar inte för det resultat Kunden genererar genom användning av Tjänsterna. Kunden ansvarar för sitt eget nyttjande av Tjänsterna och ska hålla Mindconnect skadeslös i händelse av krav som kund, användare eller annan part framställer gentemot Kunden med anledning av Kundens användning av Tjänsterna, detta Avtal eller med anledning av upphörandet av detta Avtal.

Under inga omständigheter är Mindconnect ansvarig gentemot Kunden för indirekta skador, följdskador, uteblivet nyttjande, förlust av data eller verksamhet eller utebliven vinst.

6. Ersättnings- och betalningsvillkor

Användningen av Tjänsterna är kostnadsfri under viss tid för att ge Kunden möjlighet att testa Tjänsterna. Kunden har därefter rätt att säga upp avtalet via Google Play och App Store. I annat fall faktureras Kunden månadsvis för sitt nyttjande genom prenumerationsfunktionen på Google Play och App Store.

De ersättnings- och betalningsvillkor som gäller för de specifika Tjänsterna framgår på vår webbplats http://mindconnect.se/.

Mindconnect har rätt att justera offererade priser i enlighet med gällande regler på Google Play och App Store.

Betalning sker per automatik via prenumerationsfunktionen på Google Play och App Store.

7. Avtalstid och uppsägning av avtalet

Detta Avtal löper tills vidare och justeras enligt gällande regelverk på Google Play och App Store vad avser prenumeration av applikationer.

Endera part har vidare rätt att omedelbart säga upp Avtalet om den andra parten i något väsentligt avseende brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal.

I och med detta Avtals upphörande upphör Kundens rätt att nyttja Tjänsterna.

8. Mindconnects kontaktuppgifter

För alla frågor rörande detta Avtal, kontakta oss på vår e-postadress info@mindconnect.se eller på vår postadress Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm.

9. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag är tillämplig på detta Avtal. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.